ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
«Видиме здоров’я починається зсередини»
(далі за текстом – «Правила»)

Замовником Акції «Видиме здоров’я починається зсередини» (надалі – «Акція» або «рекламна Акція») є –Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІДЖІМЕДІА», місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, ідентифікаційний код юридичної особи 37924243.
Виконавцем Акції є - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» місцезнаходження: 03164, Україна, м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 5 Б, ідентифікаційний код юридичної особи 35910129.
Технічна підтримка Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ» місцезнаходження: 03164, Україна, м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 5 Б, ідентифікаційний код юридичної особи 35910129.
Сайт Акції – веб-сайт, за адресою в мережі Інтернет https://cats-health.tochka.net .

1. Загальні умови Акції:
1.1. Виконавець Акції є відповідальним за:
вручення Заохочень Акції Учасникам Акції, а також за сплату передбачених чинним законодавством України податків та зборів у зв’язку із таким врученням (у випадку необхідності);
за розробку Інтернет-сервісу (інтерактивного додатку в мережі Інтернет, який розташований за адресою в мережі Інтернет https://cats-health.tochka.net), підтримку функціонування сервісу протягом всього періоду Акції.
1.2. Спонсором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері «А’», код за ЄДРПОУ: 32531437 (далі – «Спонсор»). Спонсор здійснює підтримку Акції з метою популяризації ТМ «Purina» (ONE) серед споживачів / потенційних споживачів товарів категорії корм для котів.
1.3. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.
1.4. Територія проведення Акції - Акція проводиться на території України (за винятком тимчасово окупованої території відповідно Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII, території проведення АТО, виключно з міркувань безпеки мешканців даних регіонів) через глобальну мережу Інтернет на Сайті Акції, з урахуванням особливостей мережі Інтернет;
Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Замовника та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Заохочень Учасникам за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Заохочень Акції в таких населених пунктах, або, якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники, які здобули право на отримання Заохочення Акції виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належне їм Заохочення у спосіб та місці погодженому із Виконавцем.
1.5. Загальний Строк проведення Акції (надалі – строк/період проведення Акції) – Акція проводиться у період з «11» годин «00» хвилин 16 жовтня 2017 року до «23» годин «00» хвилин 04 грудня 2017 року включно:
Реєстрація Учасників Акції та проходження онлайн-гри проводиться в період з «11» годин «00» хвилин 16 жовтня 2017 року за київським часом до «23» годин «00» хвилин 03 грудня 2017 року. Результати проходження он-лайн-гри в інші строки, ніж зазначено в цьому пункті Правил, не враховується при визначенні Переможців онлайн-гри по завершенню Акції.

2. Порядок і спосіб інформування про правила Акції
2.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою розміщення Правил рекламної Акції на Сайті Акції протягом всього Строку проведення Акції.
2.2 Правила Акції може бути змінено та/або доповнено Замовником Акції в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Зміна та/або доповнення Правил рекламної Акції можливі у випадку їхнього затвердження Замовником Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції, не залежно від дати реєстрації в Акції, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

3. Вимоги до Учасників Акції:
3.1. В Акції можуть приймати участь громадяни України, що на момент початку Акції досягли 18 років, які проживають на території України, є користувачами соціальної мережі «Facebook», та які в Період проведення Акції виконали умови участі, визначені в розділі 5 цих Правил (далі — «Учасники Акції» або «Учасники»). Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, підтверджує свою згоду з ними та зобов’язується їх дотримуватися.
3.2. Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил та належним чином виконала усі умови даних Правил.
3.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:
3.3.1. Працівники Замовника Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
3.3.2. особи віком до 18 років;
3.3.3. особи, що не є користувачами соціальної мережі «Facebook»;
3.3.4. особи, що не є громадянами України та особи, що не проживають на території України на постійній основі.
3.3.5. особи на сторінці яких у соціальній мережі «Facebook», міститься більше 5 (п’яти) публікацій рекламного характеру, за період останніх 20 (двадцяти) календарних днів.
3.4. Участь у рекламній Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник та Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.
*Поняття «обмежено дієздатні особи» охоплює осіб цивільна дієздатність яких була обмежена в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. Обмеження дієздатності може бути встановлено якщо особа страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.
Поняття «недієздатні особи» охоплює осіб визнаних недієздатним в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. Особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.
3.5. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:
3.5.1. дотримуватися вимог Правил та норм чинного законодавства України;
3.5.2. дотримуватися правил користування Сайтом;
3.5.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;
3.5.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
3.5.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.
3.6. Беручи участь в Акції, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Замовником/Виконавцем, або залученими ними третіми особами з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Замовника, а також з іншими цілями, визначеними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Замовником та/або іншими уповноваженими Замовником Акції особами.
3.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником/Виконавцем Акції, або залученими ними третіми особами, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Замовником Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
3.8. Надання Учасником даної Акції невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Замовника/Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення передбачені умовами Акції, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення Акції, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання такого Заохочення.
3.9. Виконавець Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.
3.10. Загальна кількість Учасників Акції є необмеженою.
3.11. Замовник / Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь – яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або проведення Акції, здійснює множинну реєстрацію, або ж діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана із даною Акцією.
3.12. Якщо на сторінці Учасника у соціальних мережах, міститься більше 5 (п’яти) публікацій рекламного характеру, за період останніх 20 (двадцяти) календарних днів - то він вважається таким, що втратив право одержати Заохочення.

4. Фонд Заохочень Акції
Фонд Заохочень Акції включає такі заохочення (далі – «Заохочення»): 
4.1. Фонд Заохочень Акції складається з 7 (семи) Заохочень Акції - 6 (шести) місячних запасів* корму ТМ «Purina» (ONE) та 1 (одного) набору запасу корму ТМ «Purina» (ONE) (по одному Заохоченню для кожного Переможця Акції) яке включає:
4.1.1. Одне Заохочення, що становить місячний запас корму (далі – «Місячний запас корму*») складається із 2 (двох) упаковок корму для котів ТМ «Purina» (ONE) Bifensis, вагою 1.5 кг кожна упаковка. Зазначене в п. 4.1.1 цих Правил Заохочення надається Переможцям, визначеним в категорії «Щасливчик» згідно порядку, передбаченого п.6.3.1 цих Правил. * Місячний запас корму розраховано із розрахунку добової норми годування 65-100 грам на добу для кота / кішки вагою 4-6 кг (середня добова норма розрахована для помірно активних котів за нормальної температури оточуючого середовища, коригуйте добову норму відповідно до погодних умов, активності, фізичного стану та індивідуальних потреб тварини).
4.1.2. Одне Заохочення, що становить набір корму (далі – «Набір корму») складається із 15 (п'ятнадцяти) упаковок корму для котів ТМ «Purina» (ONE) Bifensis, вагою 1.5 кг кожна упаковка. Зазначене в п.4.1.2 цих Правил Заохочення надається Переможцю, визначеному в категорії «Найзавзятіший гравець» згідно порядку, передбаченого п.6.3.2 цих Правил.
4.2. Зовнішній вигляд, різновид, тип/вид та характеристики (упаковка/об’єм, і інші характеристики) Заохочень визначаються на розсуд Замовника та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та Сайті.
4.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.
4.4. За якість та характеристики Заохочень Акції відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/продукції.
4.5. Загальний фонд Заохочень Акції є обмеженим та складає визначену цими Правилами кількість.
4.6. Відповідальність Замовника/Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень, передбачених цими Правилами.
4.7. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягають.
4.8. Заохочення можуть бути отримані Переможцями Акції тільки за умови виконання цих Правил. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Акції права на одержання належного йому Заохочення. При цьому, відповідний Переможець вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення та не має права на одержання від Замовника/Виконавця будь-якої компенсації, в тому числі грошової.
4.9. Оподаткування Заохочень здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
4.10. Заохочення Акції, які залишилися не витребуваними у зв'язку з тим, що Учасники Акції не виконали умови цих Правил, або якщо Переможці Акції відмовилися від отримання таких Заохочень, використовуються на розсуд Замовника Акції.
4.11. Замовник/Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Переможцями Акції після їх одержання, за неможливість Переможців Акції скористуватись наданими їм Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Акції.
4.12. Модель, форма та колір Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламних матеріалах та на Сайті Акції. З метою популяризації ТМ «Purina» (ONE) серед споживачів / потенційних споживачів товарів категорії корм для котів Спонсор надає Заохочення визначені в пп. 4.1.1 та 4.1.2 цих Правил.

5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
5.1. Щоб отримати можливість прийняти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил, необхідно протягом строку проведення Акції (п.1.5. Правил):
5.1.1. Зайти на Сайт Акції https://cats-health.tochka.net/;
5.1.2. Авторизуватися на сайті за допомогою свого профілю в соціальній мережі «Facebook», кожен Учасник проходить авторизацію 1 (один) раз.
5.1.3. Взяти участь в онлайн-грі «Видиме здоров’я починається зсередини» (далі – «онлайн-гра»).
5.1.4. Згідно умов онлайн-гри «Видиме здоров’я починається зсередини» метою участі є набрання якомога більшої кількості балів. Збір балів здійснюється Учасником в процесі проходження онлайн-гри шляхом виконання завдань онлайн-гри, а саме: подолання «вірусів», які захоплюють імунітет. Подолання «вірусів» здійснюється віртуальними пострілами жирними кислотами Омега-6 та Лактобактеріями, які здобуває імунітет, ловлячи гранули корму. Кожен перетворений «вірус» дорівнює 1-му балу у онлайн-грі. Мета Учасника набрати якомога більшу кількість балів протягом строку проходження онлайн-гри Акції (з «11» годин «00» хвилин 16 жовтня 2017 року за київським часом до «23» годин «00» хвилин 03 грудня 2017 року). Кількість спроб проходження онлайн-гри протягом Акції не обмежена. У кожного авторизованого Учасника бали накопичуються та додаються. Після кожної закінченої онлайн-гри, підсумок балів виводиться на екрані.
5.1.5. Після проходження онлайн-гри – поділитися (розмістити) на особистій сторінці у соціальній мережі «Facebook» записом (пост) про кількість зібраних Учасником балів та відкрити (зробити публічно доступним) власний профіль в соціальній мережі «Facebook» для перегляду для всіх осіб. Розміщення у соціальній мережі «Facebook» запису (посту) про кількість зібраних Учасником балів під час проходження онлайн-гри подвоює кількість балів за проходження онлайн-гри Учасником, який розмістив такий запис (пост).
6. Визначення Переможців Акції:
6.1. Переможець Акції – це Учасник Акції, який виконав умови цих Правил Акції та здобув право на отримання одного з Заохочень Акції.
6.2. Визначення Переможців Акції здійснюється 23 жовтня 2017р., 30 жовтня 2017р., 06 листопада 2017р., 13 листопада 2017р., 20 листопада 2017р., 27 листопада 2017р., 04 грудня 2017р., не пізніше «18» годин «00» хвилин кожного вказаного дня.
6.3. Загалом буде визначено 7 (сім) Переможців Акції наступним шляхом:
6.3.1. "Щасливчик" – шість Переможців, які визначаються 23 жовтня 2017р., 30 жовтня 2017р., 06 листопада 2017р., 13 листопада 2017р., 20 листопада 2017р., 27 листопада 2017р., серед усіх Учасників що виконали усі умови Акції та були вибрані випадковим чином за допомогою сайту https://www.random.org/, та мають право на отримання одного Заохочення, передбаченого п.4.1.1. цих Правил, а саме Місячного запасу корму кожен. Кожен Учасник може бути визначений Переможцем Акції тільки один раз протягом всього строку проведення Акції.
6.3.2. "Найзавзятіший гравець" - один Переможець, який визначається 04 грудня 2017р, – це Учасник, що виконав усі умови Акції та набрав максимальну сумарну кількість балів протягом всього періоду проходження онлайн-гри протягом Акції (зазначений у аб.2 п. 1.5.), та має право на отримання Заохочення, у вигляді Набору корму, визначеного в п.4.1.2. цих Правил. Кількість спроб проходження онлайн-гри протягом строку проведення Акції (з «11» годин «00» хвилин 16 жовтня 2017 року за київським часом до «23» годин «00» хвилин 03 грудня 2017 року) є не обмеженою. З метою визначення такого Переможця під назвою «Найзавзятіший гравець» враховуються (додаються) всі результати проходжень онлайн-гри, які були набрані протягом всього періоду проведення Акції кожним Учасником, який може отримати право на Набір корму. Кожен Учасник може бути визначений Переможцем Акції тільки один раз.
6.4. Кожен з 7-ми Переможців Акції здобуває право отримати лише 1 (одне) з Заохочень, що вказані у п. 4.1. цих Правил.
6.5. Результати визначення Переможців Акції фіксуються у Протоколі визначення Переможців Акції, який складається та підписується уповноваженими представниками Замовника та Виконавця Акції.
6.6. Результати визначення Переможців також відображаються Виконавцем на Сайті протягом двох робочих днів з дня визначення Переможців Акції.
6.7. Результати визначення Переможців Акції вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню.
6.8. Представники Виконавця або уповноважені ним особи повідомляють Переможців про їх перемогу в Акції шляхом направлення особистого повідомлення таким Переможцям у соціальній мережі «Facebook».

7. Отримання Заохочень Акції
7.1. Для отримання Заохочення Акції Учасник, визнаний Переможцем Акції, протягом 4 (чотирьох) календарних днів з моменту отримання повідомлення про визнання його Переможцем Акції наданого згідно п.6.8 цих Правил, зобов'язаний зв’язатися з Виконавцем Акції шляхом направлення індивідуального повідомлення на електрону адресу, яка була вказана в повідомленні, що буде надіслано відповідно п. 6.8. Правил.
7.2. Переможець після отримання визначеного в п. 6.8. Правил повідомлення від Виконавця зобов’язаний протягом 4 (чотирьох) календарних днів відповісти Виконавцю, повідомивши його про готовність отримати Заохочення та про адресу, на яку слід відправити Заохочення, а також надати Виконавцю наступні документи\інформацію на електрону адресу a.boyko@adv.umh.ua:
7.2.1. П.І.Б.;
7.2.2. скановану копію першої сторінки власного паспорта громадянина України; копія паспорта повинна бути чіткою та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора;
7.2.3. скановану копію власного реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер); копія повинна бути чіткою та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора;
7.2.4. заповнити адресу в форматі: населений пункт, вулиця, номер будинку і квартири, індекс;
7.2.5. контактний (мобільний) номер телефону;
7.2.6. адресу та номер відділення ТОВ «Нова пошта», на яке бажано отримати належне Заохочення.
7.3. Заохочення (перелік яких зазначений у п.4.1 даних Правил) надсилається/вручається Переможцю, який виконав усі умови цих Правил, шляхом відправки через служби кур’єрської або поштової (через відділення ТОВ «Нова пошта») доставки, на адресу відділення ТОВ «Нова пошта» , вказану у повідомленні Переможця, протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту отримання необхідних документів\інформації від Переможця. Заохочення вважається врученим Переможцю Акції з моменту його передачі на відправлення у відділення ТОВ «Нова Пошта». Отримання Заохочень Акції у відділеннях служби поштової доставки здійснюється Переможцями у відповідності до правил служби поштової доставки. Замовник самостійно визначає спосіб доставки Заохочення для конкретного Переможця.
Особою відповідальною за відправку Заохочень Переможцям Акції є Виконавець, який здійснює оплату вартості такого відправлення.
7.4. Вручення Заохочення допускається лише особі, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Переможець не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.
7.5. В отриманні Заохочення Переможцю може бути відмовлено у наступних випадках:
- Переможець надав документи\інформацію, п.7.2. даних Правил;
- при недотриманні умов даних Правил;
- Переможець незаконним чи нечесним способом впливав на кількість балів на Сайті Акції, зокрема збільшував їх кількість шляхом втручання у роботу Сайту Акції.
7.6. Увага! Замовник\Виконавець не несуть відповідальності за достовірність наданих Учасником\Переможцем Акції документів\інформації. Замовник\Виконавець не несуть відповідальності за роботу поштових служб та інших служб зв’язку.
7.7. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації\документів є необхідною умовою для отримання Заохочення.
7.8. У разі неможливості отримання Заохочення Переможцем Акції з причин, що не залежать від Замовника\Виконавця\Спонсора, в тому числі, через збої у роботі поштових служб, служб зв’язку, комп’ютерних систем, а також у разі виникнення форс-мажорних обставин: надзвичайної і непереборної сили, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами та\або стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту тощо); або непередбачених ситуацій, що відбуваються незалежно від волі і бажання сторони / сторін (війна, теракти, блокада, страйк, антитерористична операція, окупація територій, тощо), Виконавець звільняється від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин, а таке Заохочення використовується Замовником\Виконавцем на власний розсуд.
7.9. Замовник / Виконавець/Спонсор не відповідає за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо Учасник / Переможець, не скористався відповідним правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення видаються тільки за умови виконання Учасниками / Переможцями всіх вимог, які передбачені даними Правилами. 
7.10. Виконавець має право відмовити у видачі Заохочення Переможцю, якщо такий Переможець не виконав умов цих Правил. При цьому такий Переможець не має права на одержання від Замовника та/або Виконавця будь-якої компенсації. 
7.11. Замовник/Виконавець не несе відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень наданих Переможцям після їх одержання, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості Заохочення, що надані третіми особами, за неможливість Переможця скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
7.12. Замовник/Виконавець/Спонсор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками / Переможцями Акції і прав на отримання Заохочення Акції. Замовник/Виконавець не втручається в суперечки між Учасниками Акції та / або третіми особами, що пов’язані із проведенням Акції, та не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
7.13. Обов'язок по нарахуванню, адмініструванню і сплаті податків, зборів у зв'язку з врученням Заохочення, а також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Виконавець. Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

8. Інші умови:
8.1. За вживання нецензурних виразів, образ як щодо Учасників Акції, так і щодо Замовника/Виконавця, такий Учасник Акції може бути без попередження позбавлений права користування Сайтом Акції.
8.2. Не дозволяється використовувати Сайт Акції в незаконних цілях, особливо розміщувати або розсилати інформацію наклепницького, такого, що ганьбить, або образливого характеру в відношенні як до конкретної особи, так і групи осіб. 
8.3. При користуванні Сайтом Акції Учасникам Акції та відвідувачам Сайту Акції забороняється використовувати матеріали, які: містять або посилаються на віруси та інші шкідливі програми та файли, які здатні порушити нормальну роботу комп'ютерного обладнання або ПЗ; порушують авторські або суміжні права третіх осіб; містять будь-які еротичні чи порнографічні зображення або тексти; розпалюють міжнаціональну, расову чи релігійну ворожнечу, пропагують фашизм, містять сцени насильства або закликають до жорстокого поводження з тваринами; ображають інших користувачів Сайту Акції та/або носять непристойний характер; іншим чином порушують чинне законодавство України. У разі виявлення вищенаведеної інформації, контент буде блокуватися модератором Сайту Акції і буде видаленим з Сайту Акції.
8.4. Замовник/Виконавець/Спонсор не компенсує Учасникам Акції вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несе відповідальність за збої в їх роботі. Замовник/Виконавець не несе відповідальність і не робить виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов'язаної з сервісами Сайту Акції і має цінності для Учасника Акції, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв'язку, відключення електроенергії і т.п. Замовник/Виконавець/Спонсор не несе відповідальність за будь-які витрати, втрати або збиток, та що мали місце в результаті зловживання сервісами Сайту Акції або порушення даних правил будь-яким Учасником Акції. Учасник Акції також погоджується з тим, що Замовник/Виконавець не несе відповідальність за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Замовник/Виконавець був попереджений про можливість збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були понесені внаслідок: використання або неможливості використання Сайту Акції; незаконного доступу до інформації, розміщеної на Сайті Акції, її зміни і пересилання; поведінки третіх осіб, що використовують Сайт Акції, тощо.
8.5. Замовник/Виконавець/Спонсор не несе відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в тому числі антитерористичні операції, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця/Спонсора обставини.
8.6. При порушенні Учасником Акції будь-якого з пунктів даних Правил Замовник/Виконавець має право на свій розсуд блокувати доступ такого Учасника до Сайту Акції, відмовивши йому у праві на подальше використання сервісів Сайту Акції.
8.7. Дозволяється друкувати\пересилати інформацію та зміст Сайту Акції тільки в особистих, некомерційних цілях.
8.8. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та\або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника/Виконавця є остаточним і не підлягає оскарженню. 
8.9. Замовник/Виконавець/Спонсор не несе відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами.
8.10. Беручи участь в Акції всі її Учасники та Переможці безкоштовно передають Замовнику всі виключні авторські та суміжні майнові права, які передбачені у ст.ст. 15, 39 Закону України «Про авторське право і суміжні права» на всі зображення, які беруть участь в Акції, включаючи, але не обмежуючись наступні: право на використання Замовником твору та його частин, як у складі аудіовізуального твору так і окремо; право на заборону або дозвіл використання твору або його частин іншими особами; право на відтворення твору або його частин у будь-якій кількості, публічне виконання і публічне сповіщення твору/його частин у тому числі, але не виключно шляхом ефірного, кабельного, супутникового та інших видів телебачення, глобальних та локальних мереж, публічну демонстрацію і публічний показ твору/його частин, будь-яке повторне оприлюднення твору/його частин, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни твору/його частин, включення твору, як складових частин до інших творів, збірників, антологій, енциклопедій тощо, розповсюдження твору шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору, подання твору до загального відома публіки таким чином, що її представники змогли здійснити доступ до твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором, здавання примірників твору/його частин в майновий найм і (або) комерційний прокат, відчуження іншим способом оригіналу або примірників твору, експорт та імпорт примірників твору; інші майнові права.
8.11.Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом виконавця даної послуги. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акції).
8.12.Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Замовником/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Замовник / Виконавець може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.
8.13. Замовник/Виконавець/Спонсор Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.
8.14. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.
8.15. Ці Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції.